Trajtimi dhe ndërhyrja tek fëmijet me aftësi të kufizuara në klasë

Programi i trajnimit përfshin zhvillimin profesional të mësuesit ndihmës me modele, teknika, metoda dhe plan ndërhyrjesh dhe trajtimi praktik për fëmijët me aftësi të kufizuara në klasë me qëllim që të përmiresojë aftësitë dhe njohuritë e tij, për një rezultat më të lartë në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies së tyre. Trajnimi bazohet në teknika dhe metoda risi dhe moderne të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm kapacitetet profesionale dhe individuale të mësuesve ndihmës.

Data e fillimit: 10 Mars 2022

Comments are closed.