Trajnimet 1 dhe 2 mujore: Drejtim dhe Menaxhim Arsimi

Trajnimet janë  përshtatur dhe bazohen në trajtimin profesional të të gjitha problematikave më të shpeshta që hasin drejtuesit në procesin e drejtimit dhe menaxhimit të institucionit arsimor. Trajnimet dhe certifikimi janë të njohura nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë ashtu edhe nga Ministria e Ekonomisë dhe Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive si kurse formimi të vazhduar me kredite por dhe si kurse formimi profesional të përhershëm.

Fillimi i grupit të ri: 1 Mars 2022

Comments are closed.