Search Courses

LIGJI I RI PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT nr. 29/2023, datë 30.03.2023

by BTTC 3 lessons

Trajnimi merr në shqyrtim përcaktimet e ligjit të ri për tatimin mbi të ardhurat në referencë të shembujve ilustrues nga praktika e përditshme. Njohja paraprake e efekteve që do të ketë ligji i ri në veprimtarinë ekonomike përbën një nevojë edhe në vitin ushtrimor 2023, ndonëse efektet e ligjit të ri shtrihen duke filluar nga 1 janar 2024.

Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë

by BTTC 20 lessons

Përmes këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të marrin njohuri profesionale në trajtimin efikas të pacientit hemiplegjik, rekuperimin e defiçitit të reklutimit të njësive motore dhe reaksionit abnorm ndaj stiramentit, elemente të rëndësishme të specifikës motore të pacientit post Stroke.

Teknik Mechatronic

by BTTC 0 lessons

Kursi professional i formimit të vazhduar “Teknik Mechatronic” është me kohëzgjatje 11 mujore, për profesionistët që duan të aftësohen në kete fushe. Kurrikula është hartuar mbi praktikën me te mire nderkombatare dhe metodologjinë e rekomanduar nga organizma nderkombatare.

Intervista me Fëmijët

by BTTC 9 lessons ,

Ky trajnim synon t’i pajisë pjesëmarrësit me njohuritë praktike të nevojshme për vlerësimin e fëmijëve dhe të rinjve përmes përdorimit të intervistës klinike dhe strategjive efikase e të besueshme në kontekstin shqiptar.

Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis.

by BTTC 3 lessons

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM) është procesi i vlerësimit të ndikimeve të mundshme mjedisore të një projekti ose zhvillimi të propozuar, të ndërlidhur këto me aspektet socio-ekonomike dhe kulturore. Raporti i VNM-së është një ndër dokumentat e kërkuar para fillimit të cdo projekti ose zhvillimi.