Renderizimi

Preview

Bazat e renderizmit, vendosja e kamerave dhe llojet e ndryshme te ndricimit të nevojshëm gjatë një renderi.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar