Pershkrimi i mjedisit dhe komponenteve përbërës të tij.

Ky leksion fokusohet në përshkrimin elemenetëve të mjedisit përfshirë ate biologjik, fizik dhe socialo-kulturor.

Back to: Përmbajtja e raportit të VNM > Leksionet e kursit: Përmbajtja e raportit të VNM