Analizimi i strategjive efikase të kanaleve të marketingut dhe ndërmjetësve si dhe ndikimin e tyre pozitiv mbi konkurushmërinë e kompanisë

Moduli i tretë përqëndrohet në zhvillimin e strategjive të kanaleve të marketingut dhe konceptit të ndërmjetësit marketing, rolin, funksionin dhe rëndësinë që ai ka mbi konkurrueshmërinë e kompanisë.

Back to: Prodhimi dhe shpërndarja > Leksionet e kursit: Prodhimi dhe shpërndarja