Analiza e industrisë dhe prezantimi i avantazhit konkurrues;

Kjo çështje synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme që lidhen me analizën e industrisë ku një sipërmarrje synon të pozicionohet dhe çfarë është më e rëndësishmja si kjo sipërmarrje do të mund të dallohet nga konkurrenca në industry, duke krijuar kështu avantazhin e saj konkurrues.

Back to: Plani i Biznesit > Leksionet e kursit: Plani i Biznesit