Courses

Cfarë përfitoni?

  • Trajnuesit do të kenë mundësi të njohin paraprakisht ligjin duke patur mundësi të ndërmarrin në kohë masat për një përafrim sa më ekonomik të detyrimit për tatimin për të ardhurat.
  • Shembuj të shumë ilustrues që zgjerojnë perceptimin aktual të tatimit për të ardhurat. Certifikatë për trajnimin e vijueshëm profesional.