Testimi i produkteve dhe Shërbimeve


Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me mënyrën sesi do të vlerësohen dhe testohen produktet apo shërbimet përpara sesa ato ti hedhim në treg.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Pasi startup-i është formalizuar, nevojitet të krijohet një prototip i produktit me karakteristikat minimale, i cili do të lançohet në treg dhe do testohet se sa atraktiv është për audiencën e synuar. Në këtë modul pjesmarrësit do të marrin njohuritë e nevojshme rreth mënyrave të testimit të produkteve dhe shërbimeve si dhe zhvillimi të prototipit.

Trajnuesit:

Bora Panajoti Msc

Jona Xhomaqi Msc

Specifikimet kryesore

Prototipi

Shërbim

Pronësi Intelektuale

Produkt

Çmimi

Treg

Modules

Cfarë përfitoni?

  • Njohje e elemetëve të një prototipi
  • Aftësim në përcaktimin e çmimeve të produkteve apo shërbimeve
  • Aftësim në njohjen e tregut
  • Njohje e pronësisë intelektuale