Teknik Mechatronic


Kursi professional i formimit të vazhduar “Teknik Mechatronic” është me kohëzgjatje 11 mujore, për profesionistët që duan të aftësohen në kete fushe. Kurrikula është hartuar mbi praktikën me te mire nderkombatare dhe metodologjinë e rekomanduar nga organizma nderkombatare.
by BTTC
1000 ore
0 Lessons
0 Students

Ky program synon pregatitjen e  teknikeve ne kete fushe nepermjet trainimit te kombinuar teori – praktuke profesionale si pjese e VET trainimeve.  Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit që vlerësohen pozitivisht, pajisen me çertifikatën e Teknikut Mechatronic ne perputhje me legjislacionin në fuqi.

Trajnuesit:

Na kontaktoni per me shume informacion

Specifikimet kryesore

Program trainimi i licensuar me kohezgjatje 11 Mujore

Trainim i kombinuar ne auditor dhe kompani koncensionare

Curricula bashkekohore e konsultuar me partnere nderkombetare

Program i trainimit sipas experiences VET

Trainim me pajisjet dhe software bashkekohore

Menyre te mesuari interactive

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri, shprehi dhe aftësi teknike, praktike dhe profesionale
  • Formatim ne te gjitha drejtimet si Teknik Mechatronic
  • Pregatitje per te konkuruar denjësisht për çdo sfidë profesionale kryesisht ne pozicione pune te kerkuara ne kompani biznesi qe kane nevoje per kete profesion.