Shëndeti dhe siguria në punë


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme rreth akteve kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë në punë.
by BTTC
22 orë
2 Lessons
0 Students

Siguria dhe shëndeti në punë është një komponent i rëndësishëm i mbrojtjes sociale të punëmarrësve, e cila gezon një mbrojtje nga aktet kombëtare dhe ndërkombëtare. E drejta për mbrojtje sociale është një e drejtë “pozitive”. Krahas njohjes dhe parashikimit të saj në aktet ligjore, shteti ka detyrimin të marrë të gjithë masat jo vetëm për ta njohur, por edhe për ta garantuar atë. Kuadri ligjor vendas, në parim ka parashikuar një sërë aktesh ligjore dhe nënligjore që garantojnë dhe mbrojnë shëndetin dhe jetën e punëmarrësve në punë. Ky modul synon që të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme rreth të gjitha këtyre praktikave lidhur me shëndetin dhe sigurinë në punë.

Trajnuesit:

Specifikimet kryesore

Siguri në punë

Konventa kombëtare të sigurisë në punë

Kuadri ligjor kombëtar

Shëndeti në punë

Konventa ndërkombëtare të sigurisë në punë

Kushtet e punës

Modules

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi rëndësinë e sigurisë dhe shëndetit në punë
  • Njohuri mbi konventat kombëtare dhe ndërkombëtare për ruajtjen e shëndetit të punonjësve
  • Aftësim në krijimin e kushteve të përshtatshme të punës