Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis.


Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM) është procesi i vlerësimit të ndikimeve të mundshme mjedisore të një projekti ose zhvillimi të propozuar, të ndërlidhur këto me aspektet socio-ekonomike dhe kulturore. Raporti i VNM-së është një ndër dokumentat e kërkuar para fillimit të cdo projekti ose zhvillimi.
by BTTC
32 orë
3 Lessons
0 Students

Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përgatitjen, zbatimin, funksionimin dhe mbylljen e tij, sipas rastit, edhe pasojat e mbylljes së veprimtarisë, dhe dekontaminimin/pastrimin apo rikthimin e zonës në gjendjen e mëparshme, nëse një detyrim i tillë parashikohet me ligj. Ky program do të shërbejë për të konsolidiuar dhe thelluar njohuritë mbi problematikën e mbrojtjes së mjedisit dhe të ndotjeve që shkaktohen në mjedis si rezultat i zbatimit të projekteve të ndryshme. Fushat e ekonomisë dhe aktivitetet në këto fusha janë të shumta, e për rrjedhojë dhe analiza e impaktit të tyre në mjedis kërkon njohur të thella dhe të gjithanshme. Pjesëmarrësit edhe nëse kanë njohuri lidhur me mjedisin dhe impaktin që kanë në mjedis projekte te caktuara, në këtë kurs ata mund të thellojnë njohuritë e tyre veçanërisht për aktivitete specifike apo për çeshtje të cilat kërkojnë njohuri në fusha të caktuara të shkencës, si kimi, fizikë, gjeologji, biologji etj.

Trajnuesit:

Dr. Gazmend Zeneli 

Genti Cupi

Specifikimet kryesore

Organizuar në përputhje me Ligjin 10440 për VNM-në.

Ofron njohuri mbi problematikën e mbrojtjes së mjedisit.

Ofron njohuri mbi procedurat e VNM-së.

Organizuar në përputhje me VKM nr. 686 për VNM-në

Ofron njohuri mbi analizën e impaktit në mjedis.

Gjithë-përfshirës

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi raportin e VNM-see
  • Certifikatee hyreese per provimin e ekpertit te certifikuar te VNM-se.