Pitching like a pro


Në këtë modul pjesmarrësit do zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të prezantuar në mënyrë të sukseshme tek investitorët apo aktorë të tjerë biznesin e tyre.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Ky trajnim zhvillohet për të pajisur të gjithë pjesmarrësit me njohuri rreth prezantimeve në biznes. Si ju të bëni një prezantim të sukseshëm duke tërhequr vëmendjen e dëgjuesit. Kjo është një aftësi që secili prej nesh mund ta zhvillojë, ndaj në modulet e këtij trajnimi ne synojmë të zhvillojmë tek pjesmarrësit aftësitë sesi të tërheqin investitorë dh klient nëpërmjet prezantimeve dhe si të ndërtojnë prezantime. 

Trajnuesit:

Amir Esmaeilakhtar Msc

Specifikimet kryesore

Prezantim

Komunikim

Teknika të prezantimit

Paraqitje vizuale

Shkrim i një prezantimi

Tërheqje e investitorëve dhe klientëve

Cfarë përfitoni?

  • Njohje e konceptit të pitching
  • Aftësim në zhvillimin e prezantimeve
  • Aftësim në komunikimin me publikun