Perdorues i gazeve-F dhe substancave ozon holluese


Programi përfshin metodat, konceptet dhe praktikat e zbatimit per trainimin e nevojshem te perdoruesve te gazeve – F dhe substancave ozonholluese ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
by BTTC
48 ore trainime dhe 6 ore praktike
2 Lessons
1 Students

Në këtë kurs, do te meren njohurite e nevojeshme nga kompanite dhe personat qe tregetojne dhe perdorin gaze-F dhe ozonhollues, duke përdorur një larmi teknikash dhe metodash.

Kurrikula është hartuar mbi praktikën me te mire nderkombetare dhe metodologjinë e rekomanduar nga organizma nderkombatare per impaktin ne shtresen e ozonit. Kursi jep gjerësinë e njohurive të kërkuara për të zbatuar me rigorozitet regullat ne trajtimin e ketyre gazeve, proceseve me to, parimet baze te proceseve termodinamike si dhe masat qe ndermeren per te minimizuar efektin e tyre ne atmosphere.

Trajnuesit:

Msc. Ilir Palushi
Msc. Arben Burda

Specifikimet kryesore

Perdorues i gazeve –F

“Perdorues i gazeve –F dhe substancave ozon holluese” vjen në një kohë kur ngrohja globale është një nga çështjet më të rëndësishme dhe shqetësuese në shoqërinë e sotme, duke qenë se ndikon negativisht në shumë aspekte të mjedisit dhe jetes ne pergjithesi

Trajnimi për gazin F

Trajnimi për gazin F dhe substancat ozon holluese përfshin Identifikimin e sistemeve bazë, termave, parimeve, njësive dhe se si këto lidhen me teorinë dhe termodinamikën e kompresimit të avujve dhe ftohësve.

Trainimi nga UniBA

Trainimi nga UniBA “Perdorues i gazeve –F dhe substancave ozon holluese” eshte i pari dhe momentalisht i vetmi ne Shqiperi qe synon të rrisë standardet e performancës se teknikeve ne kete fushe nepermjet trainimit te kombinuar teori – praktike profesionale ne zbatim te legjislacionit ne fuqi.

Trainimi ofron

Trainimi ofron njohuri dhe aftësi praktike për të kryer kontrollin, rikuperimin, instalimin, servisimin dhe mirëmbajtjen e rrjedhjeve të palëvizshme të ftohjes, ajrit të kondicionuar dhe pajisjeve të pompës së nxehtësisë.

Trainimi identifikon

Trainimi identifikon përbërësit, funksionet dhe rreziqet e rrjedhjeve të ftohësve të palëvizshëm, të ajrit të kondicionuar dhe të pompës së nxehtësisë. 

Trainimi identifikon

Trainimi identifikon rreziqet dhe praktikat e sigurta të punës për instalimin, vënien në punë dhe trajtimin e ftohësve.
Cfarë përfitoni?

  • Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit që vlerësohen pozitivisht, pajisen me çertifikatën e Teknikut per Gazet – F dhe substancat ozon holluese ne perputhje me legjislacionin në fuqi.
  • Certifikata është kusht për regjistrimin në testimin kombëtar që zhvillon Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.
  • Trajnimi plotëson të gjithë pritshmëritë e pjesëmarrësve për njohuri dhe aftësi në lidhje me kete teme.