Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme


Programi Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme ka si qëllim aftësimin profesional të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme dhe certifikimin e tyre me qëllim LICENSIMIN për ushtrimin ligjor të aktivitetit të tyre profesional nga Ministria e Drejtësisë.
by BTTC
90 Orë
10 Lessons
0 Students

Trajnimi “Për Ndërmjetësit e Pasurive të Paluajtshme” ofron aftësitë e duhura profesionale  të cilat nevojiten për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme, të drejtat, detyrimet, masat disiplinore, rregullat e caktimit të tarifave, si dhe marrëdhëniet e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme me të tretët. 

Po ashtu, nëpërmjet trajnimit fitohen aftësitë e duhura profesionale për të lidhur me  klientin kontratën për ndërmjetësimin e veprimeve juridike me pasuritë e paluajtshme përmes së cilës ndërmjetësi merr përsipër, sipas kërkesave të klientit, të ndihmojë në realizimin e veprimit juridik të kërkuar, kundrejt pagesës së tarifës përkatëse. 

Programi përbëhet nga 7 module bazë, 2 module plotësuese dhe Praktika.

Trajnuesit:

Dr. Jonida Begaj (Av)

Msc. Erli Zdrava (Av)

Msc. Edlira Lloha LLM

Prof. Assoc. Bajram Yzeiraj

Prof. Assoc.Dr Edi Spaho

Dr. Irna Dobi (Peshkëpia)

Msc. Erion Muça

Specifikimet kryesore

Trajnim i detyrueshëm si kriter ligjor për pajisjen me licensë bazuar në pikën 2, të nenit 9 të Ligjit nr. 9/2022 të Profesionit të Ndërmjetësit të Pasurive të Paluajtshme

Ofron mundësi mësimi interaktiv dhe me përvojë.

Shqyrtim dhe analizim i rasteve të praktikave të kaluara.

Trajnim gjithëpërfshirës dhe i fokusuar i cili rrit mundësitë profesionale për punësimin e mëtejshëm.

Përfiton njohuri mbi një sërë aftësish të ndryshme si zhvillimi, financat, legjislatura, shitblerjet, kontratat, burimet njerëzore, etj.

Prezanton dhe diskuton strategjitë më të fundit me drejtuesit e industrisë gjatë praktikës.

Cfarë përfitoni?

  • Munësinë e Licensimit për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme.
  • Aftësitë e duhura profesionale për të lidhur me klientin kontratën për ndërmjetësimin e veprimeve juridike me pasuritë e paluajtshme
  • Aftësim mbi njohuritë e duhura për të raportuar transaksionet e dyshimta me pasuritë e paluajtshme, të cilat mund të kenë si qëllim realizimin e pastrimit të parave, sipas legjislacionit përkatës.