Menaxhimi i logjistikës


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme rreth rolit të logjsitikës në një organizatë biznesi.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Logjistika luan një rol të madh në shumë sektorë dhe menaxhon rrjedhën e burimeve nga pika e origjinës deri në destinacionin përfundimtar. Qëllimi kryesor i logjistikës së biznesit është krijimi dhe sigurimi i funksionimit efikas të rrjedhës së integruar të materialeve dhe informacioneve. Logjistika dhe menaxhimi i suksesshëm i saj kërkon integrim ndër-funksional të proceseve themelore biznesore. Nëpërmjet këtij trajnimi do të krijohet një ide e qartë rreth konceptit të logjistikës dhe gjitha hallkat e saj përbërëse. Manaxheri i Logjistikës është përgjegjës për planifikimin dhe manaxhimin e të githë aktiviteteve të shpërndarjes, transportit, furnizimit, magazinimit, shërbimin/kujdesit ndaj klientit, si dhe plotësimit të nevojave operative të njësisë. Një ndër objektivat e këtij trajnimi konsiston në zgjerimin e aftësive profesionale të manaxherit të logjistikës.

Trajnuesit:

Dr. Kejda Nuhu

Specifikimet kryesore

Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit

Menaxhimi i logjistikës integrale

Menaxhimi i rezervave

Menaxhimi i blerjes dhe furnizimit,

Menaxhimi i transportit

Menaxhimi i depos

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit
  • Njohuri mbi menaxhimin e blerjes dhe furnizimit
  • Njohuri mbi menaxhimin e logjistikës integrale
  • Aftësim në menaxhimin e transportit, rezervave dhe depos