Menaxhimi i emergjencave, shëndetit dhe sigurisë në punë (Kurs 6 mujor)


Trajnim mbi sigurinë dhe shëndetin në punë pjesë e detyrimit ligjor për subjektet dhe kompanitë
by BTTC
150 ore
5 Lessons
0 Students

Trajnim dhe certifikim mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, pjesë e detyrimit ligjor për subjektet dhe kompanitë bazuar në ligjin dhe vendimin:

Nr. 10 237, datë 18.2.2010 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

Nr.108, datë 9.2.2011 PËR AFTËSITË QË DUHET TË PLOTËSOJNË PUNËMARRËSIT, PERSONAT DHE SHËRBIMET E SPECIALIZUARA, QË MERREN ME ÇËSHTJET E SIGURISË DHE TË SHËNDETIT NË PUNË

Në këtë trajnim për certifikim marrin pjesë punonjësit e brendshëm të cilët do të trajnohen që të plotësojnë procedurat dhe dosjen e rriskut lidhur me sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë

Trajnuesit:

Dr. Dritan Bala

Dr. Elona Kureta

Dr. Kleant Cini

Dr. Besa Hyseni

Msc. Almir Xhangolli

Specifikimet kryesore

Siguria në punë

Plotësimi i dokumentacionit për shëndetin dhe sigurinë në punë

Masat parandaluese për sigurinë dhe shëndetin në punë

Shëndeti në punë

Njohja dhe realizimi i procedurave për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë

Plotësimi i detyrimit ligjor për shëndetin dhe sigurinë në punë

Modules

Cfarë përfitoni?

  • Zhvillon aftësitë personale dhe profesionale të punonjësve
  • Rrit vigjilencën e marrjes së masave paraprake parandaluese
  • Përgatit për të ndërhyrë në kohë dhe si duhet punonjësit për të ruajtur dhe mbrojtur shendetin në punë
  • Rrit njohuritë e punonjësve për të përgatitur si duhet dosjen dhe procedurat ligjore për inspektimin lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë