Menaxhimi i emergjencave, shëndetit dhe sigurisë në punë (Kurs 1 mujor)


• Zhvillim i aftesive personale dhe profesionale të punonjësve mbi sigurinë, shëndetin në punë si dhe lidhur me menaxhimin e rasteve te emeergjencave civile
by BTTC
30 ore
12 Lessons
0 Students

Trajnimi do të pajisë punonjësit me masat që duhet të marrin në menyren e duhur në të gjitha rastet dhe situatat me të cilat mund të përballen në përditshmërinë e punës së tyre dhe si të jenë të përgatitur për të ndërhyrë, për të zvogëluar dëmet në njerëz duke amortizuar në maksimum dëmet dhe efektet material dhe njerëzore lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë por dhe në raste situatash, zjarri, tërmetesh, përmbytjesh, emergjencash civile, evakuimi dhe shpëtimi, fatkeqësish natyrore, bllokimi ashensorësh etj.

Trajnuesit:

Dr. Elisabeta Imeraj

Dr. Erion Kristo

Specifikimet kryesore

Siguria në punë

Masat parandaluese në raste krizash/emergjencash

Zhvillimi i aftësive personale të punonjësve

Shëndeti në punë

Menaxhimi i rasteve të zjarrit, përmbytjeve, tërmeteve, evakuimit, fatkeqësive natyrore etj

Cfarë përfitoni?

  • Zhvillon aftësitë personale dhe profesionale të punonjësve
  • Rrit vigjilencën e marrjes së masave paraprake parandaluese
  • Përgatit për të ndërhyrë në kohë dhe si duhet punonjësit për të ruajtur dhe mbrojtur shendetin në punë
  • Rrit njohuritë e punonjësve për të përgatitur si duhet dosjen dhe procedurat ligjore për inspektimin lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë