Menaxhim projektesh


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme që lidhen me menaxhimin e projekteve.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Projektet në ditët e sotme përbëjnë një instrument të rëndësishëm zhvillimor të përdorur masivisht si nga sektori publik edhe nga organizatat private. Gjithashtu për të siguruar fonde dhe mbështetje financiare nga donatorë dhe financues të ndryshëm do të duhet të duhet patjetër shkrimi dhe menaxhimi i projektit. Për këtë qëllim ky modul i nevojitet të gjithë individëve të cilët duan të zhvillojnë aftësitë e tyre në shkrimin dhe menaxhimin e projekteve. Në këtë modul do të trajtohen llojet e menaxhimit të projekteve, qasjeve të tij, proceseve dhe karakteristikave.

Trajnuesit:

Dr. Teuta Nunaj

Specifikimet kryesore

Menaxhim projektesh

Menaxhim Risku

Kontroll burimesh

Skedulim aktivitetesh

Karakteristika të menaxhimit të projekteve

Vlerësim projekti

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi konceptin e menaxhimit të projekteve
  • Njohuri mbi qasjen e menaxhimit të projekteve
  • Aftësim në identifikimin e fazave të projekteve
  • Aftësim në implementim, vlerësim dhe kontroll të projekteve