LIGJI I RI PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT nr. 29/2023, datë 30.03.2023


Trajnimi merr në shqyrtim përcaktimet e ligjit të ri për tatimin mbi të ardhurat në referencë të shembujve ilustrues nga praktika e përditshme. Njohja paraprake e efekteve që do të ketë ligji i ri në veprimtarinë ekonomike përbën një nevojë edhe në vitin ushtrimor 2023, ndonëse efektet e ligjit të ri shtrihen duke filluar nga 1 janar 2024.
by BTTC
6 orë në tre module me nga 120 minuta
3 Lessons
0 Students

Plani mësimor i trajnimit përmban 3 module  që zhvillohen në tre seanca.

  1. Në modulin e parë ilustrohet baza e tatueshme që prek ligji i ri, struktura dhe organizimi i ligjit dhe i akteve të tjera nënligjore mbështetëse. Ligji sjell një ri konceptim të rëndësishëm të zhvillimit të taksimit duke kaluar në një taksim që fokusohet në formën juridike të tatimpaguesit.
  2. Në modulin e dytë trajtohet kreu i dytë “Tatimi mbi të ardhurat personale” që i referohet tatimpaguesit për të ardhurat personale i cili taksohet me të ardhurat nga punësimi, nga biznesi dhe nga investimi. Tatimi i mbajtur në burim dhe taksimi i trashëgimisë, dhuratave dhe fitimeve nga lojërat e fatit.
  3. Në modulin e tretë trajtohet taksimi me atë të tatimit të korporatës.

Çmimi i kursit është 6,000 lekë.

Për regjistrim klikoni këtu

Trajnuesit:

Dr. Edvin Stefani,

Fusha e ekspertizës; taksimi, kontabiliteti, financa

Specifikimet kryesore

Cfarë përfitoni?

  • Trajnuesit do të kenë mundësi të njohin paraprakisht ligjin duke patur mundësi të ndërmarrin në kohë masat për një përafrim sa më ekonomik të detyrimit për tatimin për të ardhurat.
  • Shembuj të shumë ilustrues që zgjerojnë perceptimin aktual të tatimit për të ardhurat. Certifikatë për trajnimin e vijueshëm profesional.