Kam një ide!


Ky kurs ka të bëjë me zhvillimin e shumë ideve të reja të biznesit, të kuptuarit se çfarë e bën një ide të mirë apo jo, si të përmirësohet në të gjitha drejtimet një ide, t'i paraplanifikosh ato si biznese dhe t'i testosh ato, dhe më pas të vendosësh nëse dëshiron ta ndjekësh atë.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Kursi trajton shumë raste konkrete dhe strategji zhvillimi të ideve të cilat ndihmojnë një sipërmarrës tëri të kuptojë nëse ideja që ka ia vlen të ndiqet, duhet të përmirësohet për të qenë e sukseshme apo duhet të zhvillohet një ide tjetër.

Trajnuesit:

Blerina Hoxha Msc

Specifikimet kryesore

Sipërmarrje

Analizë Tregu

Zhvillim ideje biznesi

Startup

Identifikim nevoje

Sipërmarrës

Cfarë përfitoni?

  • Vlerësim i një ideje biznesi
  • Afësim në vlerësimin e produkti apo shërbimit
  • Aftësim në analizën e tregut
  • Vlerësim dhe analizë e aftësive sipërmarrëse