Financimi


Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me financimin e një sipërmarrje, pasqyrat që do të duhet të hartojë dhe elementët përbërës të tyre.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Financimi është një nga komponetët më të rëndësishëm kur flasim për krijimin dhe zhvillimin e një startup. Po cilat janë format e fianncimit, pse është i rëndësishëm dhe si startup mund të zhvillojnë plane të qëndrueshme financiare. Në këtë trajnim pjesmarrësit do të njihen me koceptet thelbësore të një plani financiar, si ta ndërtojë atë dhe sit ë tërheq sa më shuëm financime nëpërmjet këtij plani.

Trajnuesit:

Hygerta Prozllomi Msc.

Specifikimet kryesore

Fianancim

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

Pasqyra e Flukseve të Parasë

Pasqyra financiare

Bilanci Kontabël

Shënimet shpjeguese

Cfarë përfitoni?

  • Aftësim në njohjen e pasqyrave financiare
  • Kuptimi dhe intepretim të pasqyrave binanciare
  • Aftësim në ndërtimin e pasqyrave financiare