Drejtimi Strategjik


Ky trajnim synon të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme që lidhen me menaxhimin, sipërmarrjen dhe drejtimin strategjik.
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Drejtimi Strategjik jep në mënyrë të qartë kuptimin dhe rëndësinë e menaxhimit strategjik në jetën e një organizate. Menaxhimi strategjik është procesi i specifikimit të vizionit dhe objektivave të biznesit, dhe zhvillimi i politikave, planeve dhe proceseve, për arritjen e objektivave të njësisë. 

Trajnimi për menaxhimin strategjik përgatit kompanitë/njësitë për rritjen dhe zgjerimin në të ardhmen, lejon marrëdhënie afatgjata duke përcaktuar synimet dhe qëllimet e kompanisë. Zhvillimi i një strategjie është një nga funksionet themelore të drejtimit. Një strategji e hartuar mirë ndikon në mirëqënien e kompanisë, rritjen dhe zgjerimin e saj.

Trajnuesit:

Dr. Teuta Nunaj

Specifikimet kryesore

Menaxhim strategjik

Implementim

Analiza e industrisë

Strategji

Vleresim

Planifikim strategjik

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi menaxhimin strategjik
  • Njohuri mbi procesin e planifikimit organizacional
  • Njohuri mbi karakteristikat e vendimeve strategjike
  • Njohuri mbi procesin e menaxhimit strategjik