Drejtimi dhe menaxhimi i arsimit – 1 muaj


Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti, pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) fillojnë 2 grupet e radhës të 2 trajnimeve të formimit profesional dhe vazhduar me kredite për Drejtuesit dhe Aspirantët për Drejtues Arsimor.
by BTTC
15-25 orë
5 Lessons
0 Students

Trajnimi është i përshtatur dhe bazohet në trajtimin profesional të të gjitha problematikave më të shpeshta që hasin drejtuesit në procesin e drejtimit dhe menaxhimit të institucionit arsimor. Trajnimi do të ofrojë zgjidhjet dhe modelet më të qëndrueshme orientuese për pjesëmarrësit për të përmirësuar cilësinë dhe rezultatet e punës së tyre. Në përfundim të programit pajiseni me 1 certifikatë formimi profesional me vlefshmëri të përhershme miratuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave dhe Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive si Kurs Formimi Profesional.

Trajnuesit:

Prof.asoc.dr Robert Gjedija – Drejtues/Ekspert në Edukim

Dr. Mirela Karabina – Eksperte në Edukim

Dr. Adriana Qafa – Eksperte në Edukim

Msc. Flutura Sheshi – Eksperte në Edukim

Msc.Erion Muça – Ekspert në Edukim

Specifikimet kryesore

Drejtim Arsimor

Certifikim i përhershëm

Rifreskim njohurish

Formim profesional

Promovim në drejtim arsimor

Edukim

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri dhe aftësi për të drejtuar profesionalisht një institucion arsimor
  • Formim bashkohor për menaxhimin strategjik të një institucioni arsimor
  • Bazën e duhur profesionale dhe modele praktike për zbatim në shkollë si dhe mundësi dhe shanse reale për tu promovuar në arsim