Aftësitë sipërmarrëse dhe si të nisim një biznes?


Ky trajnim zhvillohet për të pajisur të gjithë pjesmarrësit me njohuri rreth asaj se çfarë është sipërmarrja dhe cilat janë karakteristikat dhe aftësitë që duhet të ketë një sipërmarrës
by BTTC
22 orë
3 Lessons
0 Students

Ky trajnim zhvillohet për të pajisur të gjithë pjesmarrësit me njohuri rreth asaj se çfarë është sipërmarrja dhe cilat janë karakteristikat dhe aftësitë që duhet të ketë një sipërmarrës, duke filluar nga kompetencat për arritje, ato për planifikim e për të kaluar në kompetencat për pushtet që duhet të ketë një sipërmarrës. Trajnimi fokusohet gjithashtu edhe në trajtimin e procesit të gjenerimit të ideve dhe sesi këto ide ti kthejmë në biznes, për çfarë na duhet biznesi dhe cilat janë barrierat me të cilat përballet një startup në momentin e pozicionimit në treg. Dhe në fund të trajnimit pjesmarrësit do të njihen me procesin e krijimit të një startup, pra si të nisim një startup dhe çfarë është e nevojshme për tu konsideruar në këtë fazë.

Trajnuesit:

Ana Shkreta Msc

Specifikimet kryesore

Çfarë është një sipërmarrës

Pse janë të nevojshme këto aftësi

Rëndësia dhe krijimi i një startup

Cilat janë aftësitë sipërmarrëse

Si të zhvillojmë një biznes të ri

Cilat janë barrierat e futjes në treg

Cfarë përfitoni?

  • Njohje e konceptit të sipërmarrjes dhe sipërmarrësit
  • Aftësim dhe analizë e karakteristikave kryesore personale të sipërmarrjes
  • Identifikojnë dhe njohin aftësitë e sipërmarrësit dhe pse janë të nevojshme ato
  • Identifikojnë dhe analizojnë dy qasjet kryesore të zhvillimit të një ideje në treg
  • Njohin, analizojnë dhe vlerësojnë se pse është I nevojshëm një biznes I ri në treg
  • Njohin dhe identifikojnë barrierat kryesore me të cilat përballet një startup I ri në treg
  • Kuptojnë sesi të zhvillojë në starup