Course Category: Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis

Cfarë përfitoni?

  • Njohuri mbi raportin e VNM-see
  • Certifikatee hyreese per provimin e ekpertiti te certifikuar te VNM-se.