Course Category: Standartet dhe Certifikimi

Cfarë përfitoni?

  • Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit që vlerësohen pozitivisht, pajisen me çertifikatën e Teknikut per Gazet – F dhe substancat ozon holluese ne perputhje me legjislacionin në fuqi.
  • Certifikata është kusht për regjistrimin në testimin kombëtar që zhvillon Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.
  • Trajnimi plotëson të gjithë pritshmëritë e pjesëmarrësve për njohuri dhe aftësi në lidhje me kete teme.