Course Category: Shëndeti dhe Mirëqenia

Cfarë përfitoni?

  • një kuptim të qartë të një konteksti më të gjërë të origjinës dhe qasjeve të teknikave të menaxhimit të ankthit
  • njohuri dhe një kuptim të fortë të koncepteve thelbësore në teori dhe metodologji të aplikimit të këtyre tekniakve
  • përjetim i një sërë teknikash me qëllim reduktimin e ankthit
  • vetëbesimnë rekomandiminose përdorimin e teknikave “mindfulness” të thjeshta në punën me klientë
  • përvetësimin dhe aplikimin e teknikave prktike