Course Category: Psikologji

  • Intervista me Fëmijët

    Ky trajnim synon t’i pajisë pjesëmarrësit me njohuritë praktike të nevojshme për vlerësimin e fëmijëve dhe të rinjve përmes përdorimit të intervistës klinike dhe strategjive efikase e të besueshme në kontekstin shqiptar.

Cfarë përfitoni?

  • Shprehi vlerësimi
  • Teknika intervistimi
  • Strategji praktike dhe efiçente të vlerësimit