Course Category: Paketë Soft Skills

Cfarë përfitoni?

  • Zhvillon aftësitë personale dhe profesionale të punonjësve
  • Rrit vigjilencën e marrjes së masave paraprake parandaluese
  • Përgatit për të ndërhyrë në kohë dhe si duhet punonjësit për të ruajtur dhe mbrojtur shendetin në punë
  • Rrit njohuritë e punonjësve për të përgatitur si duhet dosjen dhe procedurat ligjore për inspektimin lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë