Course Category: Menaxhimi i mjedisit

  • Menaxhimi Mjedisor Dhe Social

    Ky kurs synon të pajis pjesmarrësit me mjetet e nevojshme për të zbatuar përputhshmërinë e duhur mjedisore dhe një program efektiv mjedisor. Pjesëmarrësit do të mësojnë se si të kuptojnë dhe interpretojnë ligjet dhe rregulloret e AKM-së dhe, si të pajtohen më mirë me këto rregullore.

Cfarë përfitoni?

  • Studentët e menaxhimit mjedisor mësojnë se si të vlerësojnë, menaxhojnë dhe monitorojnë efektet mjedisore të organizatave, të marrin pjesë në punën e projekteve multidisiplinare, si dhe të zhvillojnë të menduarit kritik, zgjidhjen e problemeve dhe aftësitë kërkimore. Programi përfshin përvojë praktike përmes punës në terren dhe punës në grup të orientuar drejt projekteve, që kanë të bëjnë me çështje të zakonshme të jetës reale.