Course Category: Arkitektura dhe Projektimi

Cfarë përfitoni?

  • Përdorimi i REVIT‐it do t’i mundësojë kontrollin në kohë reale të projektit arkitektonik. 
  • Pjesëmarrësi  do të jetë i aftë të modelojë projektin arkitektonik në elementet teknologjik të  tij dhe në specifikat e tyre teknike.  
  • Përvetësimi  dhe  përdorimi  i  programit  kompjuterik  në  dobi  të  përpunimit  dhe  kontrollit  në kohë reale dhe me saktësi të projektit arkitektonik.
  •   
  • Krijimi në mënyra të ndryshme prezantimi i elementeve grafikë arkitektonik në 2D dhe 3D. 
  • Faqosja e projektit në çfarëdo formati arkitektonik për kopje dixhitale dhe/ose printim. 
  •