Akademia për Punësim dhe Karrierë

Akademia e Punësimit dhe Karrierës është një zgjidhje inovative e cila vendos në një mjedis të përbashkët fuqinë punëtore, institucionet arsimore, industrinë, kompanitë e ndryshme dhe institucionet publike duke lehtësuar kalimin nga bankat e shkollës drejt tregut të punës, siguruar reintegrimin në tregun e punës për të papunët, si dhe përgatitur punonjës teknikë dhe profesionistë të përshtatshëm për kërkesat e tregut të punës.

NJËSITË DHE KURSET