Akademia e Sportit dhe Mirëqenies

Akademia e Sportit dhe Mirëqenies ofron llojshmëri kursesh dhe trajnimesh për profesionistët e sportit (të rinj dhe me përvojë) për t’i ndihmuar të rrisin nivelin e njohurive dhe aftësive,jo vetëm për të avancuar më tej në karrirën e tyre por, për të ofruar shërbime sa më cilësore për klientelën me të cilën ndërveprojnë.

NJËSITË DHE KURSET