E-Qeverisja

Qeverisja elektronike (E-Governance) kërkon të transformojë ofrimin e shërbimeve publike dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e vendimmarrjes së qeverisë për përfitimet sociale dhe ekonomike. Përmes qeverisjes elektronike, shërbimet qeveritare u vihen në dispozicion qytetarëve në një mënyrë të përshtatshme, efikase dhe transparente. Tre grupet kryesore të synuara që mund të dallohen në konceptet e qeverisjes janë qeveria, qytetarët dhe bizneset / interesi grupeve. Në këtë kuadër, kurset do të përmbajnë informacion të përgjithshëm konkret, parimet politike, strukturën organizative, menaxhimi i e-qeverisjes, korniza ligjore, financimi i sistemeve dhe shërbimeve të qeverisjes, si dhe arkitekturën teknike.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushtojnë kurset?

Kurset kushtojnë nga 10.000 lekë programet me 10 orë deri në 350 euro programet profesionale 30-40 orë

A kanë certifikatë kurset dhe trajnimet?

Po të gjitha kurset dhe trajnimet kanë certifikatë të licensuar dhe të njohur kursi formimi profesional.

A njihen për të konkuruar në administraten publike, sektorin privat dhe për punë jashtë vendit kurset dhe trajnimet?

Po, kurset dhe trajnimet janë të njohura nga të gjitha institucionet publike dhe private brenda dhe jashtë vendit.

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj