Akademia e Inovacionit, Teknologjisë dhe Standarteve

Akademia e Inovacionit, Teknologjisë dhe Standarteve si strukture e inkuadruar brenda Qendres se Trainimeve dhe Testimeve te Barleti Group ka ne fokusin e saj rritjen e kapaciteteve profesionale per punonjesit ne sektore te ekonomise por edhe te qeverisjes qendrore dhe lokale te lidhur me inovacionin, teknologjine dhe standartet.

NJËSITË DHE KURSET