Programim

Duke studiuar në njësinë e Programimit, ju do të përgatiteni të punoni në të gjithë procesin e dizajnimit, krijimit dhe zbatimit të softuerit, nga analiza fillestare, planifikimi dhe dizajni, përmes kodimit dhe testimit, deri në instalimin dhe mirëmbajtjen e softuerit në vendin e përdorimit të tij. Edukimi në këtë unit do të thotë të punosh në projekte specifike, me qëllim krijimin e pavarur të zgjidhjeve softuerike. Programi i trajnimit në programim përfshin fushat e zhvillimit të algoritmit, teorinë e gjuhës programuese, një gamë të gjerë mjetesh, gjuhësh dhe teknologjish. Përveç kësaj, secili pjesëmarrës njihet me modelimin algoritmik, parimet e orientuara drejt objektit, strukturat e të dhënave, programimin në internet, bazat e të dhënave, programimin SQL, dizajnin e ndërfaqes së aplikacionit, testimin dhe mirëmbajtjen e softuerit, elementet e sigurisë dhe mbrojtjen e të dhënave dhe sistemet kompjuterike.

PYETJET E SHPESHTA (FAQ)

Sa kushton një kurs?

Çmimet e kurseve janë në varësi të llojit të tyre. Kurset 1 ditore kushtojnë nga 2000-5000 lekë. Kurset e Formimit Profesional nga 10.000-20.000 lekë. Kurset afatmesme të formimit profesional 3-4 muaj kushtojnë nga 20.000-100.000 lekë. Pagesa e kurseve të formimit profesional realizohet edhe me 2-3 pjesë përgjatë kohështrirjes së tyre.

A njihen dhe janë të akredituara kurset dhe trajnimet tuaja?

PO..çdo program është i licensuar dhe akredituar dhe njihet si brenda ashtu edhe jashtë vendit  si në institucionet publike ashtu edhe në ato private.

A merr certifikatë në fund të kursit/trajnimit?

PO, pas përfundimit të kursit/trajnimit dhe përmbushjes së të gjithë detyrimeve përkatëse të prezencës, testimeve dhe rezultatit final, pajisesh me certifikatë. Nëse zhvilloni trajnim 1-2 ditor merrni Certifikatë Pjesëmarrjeje dhe nëse zhvilloni trajnim 3 ditor deri 4 mujor pajiseni me Certifikatë Vlerësimi.

A realizohet me këste pagesa e trajnimit/kursit?

PO..realizohet me 2-3 këste përgjatë kohështrirjes. 30% para fillimit të tij; 50% përgjatë zhvillimit dhe 20% në përfundim të tij

Keni pyetje?

Na kontaktoni dhe stafi ynë do t’ju ndihmojë me pyetjen tuaj