Akademia Digjitale dhe Kompjuterike

Akademia Digjitale është njësi e specializuar ofrimi shërbimesh trajnimi dhe certifikimi në fushën eTIK. Akademia përmes ndërthurjes së dijeve teorike me njohuritë praktike dhe aplikative dhe përshtatjes së tyre sipas nevojave të pjesëmarrësve, aftëson të rinjtë dhe profesionistët e ndryshëm me njohjen praktike e të thelluar të avancimeve më të fundit teknologjike, brenda një mjedisi të avancuar strukturor dhe teknologjik.

NJËSITË DHE KURSET